Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi mosir.lodz.pl

Data publikacji strony internetowej: 12 września 2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15 stycznia 2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 1 stycznia .2020 r. są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC),
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono: 15 maja 2020 r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących BIP odpowiada: Anna Nowogórska.
 • E-mail: sekretariat@mosir.lodz.pl
 • Telefon: 42 272 14 11

Procedura zgłaszania wniosków i skarg

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Łodzi
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • Telefon: 42 638 44 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Hala sportowa wielofunkcyjna w Łodzi przy ul. ks. Skorupki 21

 • podjazd do budynku
 • winda
 • drzwi automatyczne.

Lodowisko „Bombonierka” w Łodzi przy ul. Stefanowskiego 28

 • podjazd do budynku
 • drzwi automatyczne
 • schodołaz

Lodowisko „Retkinia” w Łodzi przy ul. Popiełuszki 13b

 • podjazd do budynku
 • krzesło schodowe

Obiekt sportowy w Łodzi przy ul. Krańcowej 19

 • Boiska sportowe z budynkiem zaplecza sportowego - wejście z poziomu ulicy, miejsca dla wózka inwalidzkiego na trybunie.

Obiekt sportowy w Łodzi przy ul. Karpackiej 61

 • Hala sportowa – wjazd z poziomu ulicy.
 • Budynek biurowy – obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Boisko wielofunkcyjne „Orlik” - wjazd z poziomu ulicy.

Obiekt rekreacyjny „Stawy Jana” w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 247

 • Przystań wodna - wjazd z poziomu ulicy.
 • Plaża – obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Budynek zaplecza sportowego „Krakus” - wjazd z poziomu ulicy.
 • Strefa Street Workout - wjazd z poziomu ulicy.
 • Toaleta publiczna – obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Plac zabaw - wjazd z poziomu ulicy, zabawki dla osób niepełnosprawnych.
 • Skatepark - wjazd z poziomu ulicy.
 • Siłownia plenerowa - wjazd z poziomu ulicy.
 • Boisko wielofunkcyjne „Orlik” - wjazd z poziomu ulicy.
 • Strefa parkowa - wjazd z poziomu ulicy.

Obiekt rekreacyjny „Stawy Stefańskiego” w Łodzi przy ul. Patriotycznej 3 i ul. Wirowej 7a

 • Pump track - wjazd z poziomu ulicy.
 • Plac zabaw - wjazd z poziomu ulicy.
 • Siłownia plenerowa - wjazd z poziomu ulicy.
 • Plaża – obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Strefa parkowa - wjazd z poziomu ulicy.

Obiekt rekreacyjny „Młynek” w Łodzi przy ul. Śląskiej 168

 • Przystań wodna - wjazd z poziomu ulicy.
 • Siłownia plenerowa - wjazd z poziomu ulicy.
 • Boisko do siatkówki plażowe – obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Plac zabaw - wjazd z poziomu ulicy, zabawki dla osób niepełnosprawnych.
 • Strefa parkowa - wjazd z poziomu ulicy.

Obiekt sportowy w Łodzi przy ul. Małachowskiego 5/7/9

 • Boiska sportowe z budynkiem zaplecza sportowego - wejście z poziomu ulicy, miejsca dla wózka inwalidzkiego na trybunie.
 • Siłownia plenerowa - wjazd z poziomu ulicy.
 • Boisko wielofunkcyjne „Orlik” - wjazd z poziomu ulicy.
 • Hala sportowa wielofunkcyjna - wjazd z poziomu ulicy.
 • Motodrom – miasteczko ruchu drogowego  – wjazd na teren z poziomu ulicy, budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pływalnia w Łodzi przy ul. Sobolowej 1

 • wjazd z poziomu ulicy.

Pływalnia w Łodzi przy ul. Głowackiego 10/12

  • wjazd z poziomu ulicy.

Pływalnia „Wodny Raj” w Łodzi przy ul. Wiernej Rzeki 2

    • Pływalnia kryta – podjazd, winda, podnośnik basenowy dla osób niepełnosprawnych.
    • Pływalnia zewnętrzna - wjazd z poziomu ulicy.
    • Skatepark - wjazd z poziomu ulicy.
    • Boisko wielofunkcyjne - wjazd z poziomu ulicy.

Obiekt rekreacyjny „Arturówek” w Łodzi przy ul. Skrzydlatej 75

    • Przystań wodna - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
    • Plaża – obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
    • Plac zabaw - wjazd z poziomu ulicy, zabawki dla osób niepełnosprawnych.
    • Wodny plac zabaw – wjazd z poziomu ulicy.
    • Siłownia plenerowa – wjazd z poziomu ulicy.
    • Korty tenisowe – wjazd z poziomu ulicy.
    • Strefa parkowa – wjazd z poziomu ulicy.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona www.mosir.pl zawiera:

Menu dostępności aktywowane przyciskiem TAB, lub ikoną w dolnej części ekranu zawierające następujące funkcjonalności:

    • nawigację klawiaturą
    • możliwość czytania na głos zawartości strony
    • dostosowanie kontrastu
    • podświetlenie hiperłączy
    • dostosowanie odstępu między tekstami
    • wyłączenie elementów animacji
    • zmianę typu czcionki
    • powiększenie kursora wskazującego
    • wyświetlenie struktury strony

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi realizuje obsługę osób niesłyszących poprzez organizację spotkanie z tłumaczem języka migowego w uzgodnionym przez obie strony terminie i miejscu, po uprzednim zgłoszeniu drogą e;mail na adres sekretariat@mosir.lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 42 272 14 04.


Metryka strony i historia zmian